Criterii de eligibilitate pentru persoanele din grupul țintă

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 3. au vârsta de minimum 18 ani
 4. poseda cetatenia romana
 5. fac dovada domiciliului sau rezidenței in strainatate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă
 6. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,

  sau

  demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,

  sau

  demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

În înțelesul prezentului ghid, persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care nu se încadreaza nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii nu fac parte din grupul țintă al prezentului apel.

Categoria „persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari

Pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta schema intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
 • reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 • reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
 • este direct responsabila de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
 • nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
 • respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Diaspora Start-up”, respectiv:
 • angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis;
 • asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare;
 • asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca;
 • respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este „orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, într-una din regiunile mai puțin dezvoltate.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința într-una din regiunile mai puțin dezvoltate, în mediul urban sau rural.

Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența ajutorului de minimis.

Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 1. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 2. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

După  înființare,  întreprinderile  nou  create  trebuie  să-și  continue  activitatea  pentru  o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

Persoanele  care  fac  parte  din  echipa  de  proiect,  asociații  sau  angajații  din  cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat,persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare:

 1. ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
 2. ajutoarele acordate  întreprinderilor  care  își  desfășoară  activitatea  în  domeniul  producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
 3. ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
  - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
  - atunci  când  ajutorul  este  condiţionat  de  transferarea  lui  parţială  sau  integrală  către producători primari.
 4. ajutoarele destinate  activităţilor  legate de export  către  ţări terţe  sau către  state  membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
 6. ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Prin urmare, activitățile aferente etapei a II-a și, implicit, subactivităților corespunzătoare nu vor putea viza domeniile exceptate de la schema de minimis evidențiate mai sus.