Selectia se va realiza in 3 pasi: eligibilitate, calitate si departajare.

A. Modalitati de selectie – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul tinta care au absolvit cursul Competente antreprenoriale sau au beneficiat doar de servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri sau alte persoane interesate din diaspora care indeplinesc urmatoarele conditii (criterii de eligibilitate - eliminatorii):

 1. planul de afaceri vizeaza infiintarea unei afaceri nonagricole in mediul urban;
 2. persoana care depune planul de afaceri are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din Regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: V, NE, SE, S, SV, NV si C;
 3. persoana care depune planul de afaceri are varsta de minimum 18 ani si maximum 65 ani (nu este pensionar);
 4. persoana care depune planul de afaceri poseda cetatenia romana;
 5. persoana care depune planul de afaceri face dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta;
 6. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.
 7. persoana care depune planul de afaceri nu apartine categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;
 8. planul de afaceri nu se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui programului de finantare Diaspora Start Up;
 9. planul de afaceri care prevede angajarea a minim 2 persoane;
 10. valoarea planului de afaceri pentru care se solicita ajutor de minimis este de maxim 40.000 euro (in lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii Octombrie 2016 de 4,453 lei/euro) si prevede ca transa 1 sa fie maxim 75% din finantarea totala, iar diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis sa fie solicitata dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul în care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda. Persoanele si planurile de afaceri care nu indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, vor fi declarate respinse.

B. Criteriile de selectie vizeaza finantarea unor planuri de afaceri viabile si de calitate care sa asigure succesul si sustenabilitatea afacerilor viitoare, sa contribuie la ocuparea unui numar cat mai mare de persoane, sa respecte principiile dezvoltarii durabile si sa contribuie la realizarea temelor secundare POCU. Criteriile de selectie a planurilor de afaceri sunt organizate in doua categorii: criterii de calitate si criterii de departajare.

C. Criterii de calitate (maxim 100 puncte):

 • Numarul de locuri de munca nou create (maxim 10 puncte): 2 locuri de munca (0 puncte), 3 locuri de munca (5 puncte), ≥4 locuri de munca (10 puncte);
 • Perioada de continuare a activitatii si de mentinere a locurilor de munca (maxim 10 puncte): timp de minim 18 luni (0 puncte), timp de minim 21 luni (5 puncte), timp de minim 24 luni (10 puncte);
 • Pregatire in domeniul antreprenorial si al afacerii (maxim 10 puncte): persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial sau al afacerii (0 puncte), persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial si al afacerii codul CAEN principal (10 puncte);
 • Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (maxim 10 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, structurata insa punerea in aplicare este incerta (5 puncte); este clara, structurata si poate fi pusa in aplicare (10 puncte);
 • Analiza SWOT a afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 puncte); este clara, insa nu se bazeaza pe o apreciere realista (2 puncte); este clara si bazata pe aprecieri realiste (5 puncte);
 • Schema organizatorica si politica de resurse umane (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu prevede modalitati clare de realizare (2 puncte); este clara, bine structurata si prevede modalitati clare de realizare (5 puncte);
 • Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu este corelata in totalitate cu achizitiile propuse in planul de afaceri (2 puncte); este clara, bine structurata si este corelata in totalitate cu achizitiile propuse in planul de afaceri (5 puncte);
 • Analiza pietei de desfacere si a concurentei (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 puncte); este clara, insa nu se bazeaza pe o apreciere realista/cunoasterea situatiei (2 puncte); este clara si bazata pe o apreciere realista/cunoasterea situatiei (5 puncte);
 • Strategia de marketing (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu prevede modalitati concrete de realizare (2 puncte); este clara, bine structurata si prevede modalitati concrete de realizare (5 puncte);
 • Proiectii financiare privind afacerea (maxim 5 puncte): estimarea veniturilor si cheltuielilor nu este corecta si nu este bine structurata (0 puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor este corecta, bine structurata, insa are un grad ridicat de incertitudine (2 puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor este corecta, bine structurata, si are un grad scazut de incertitudine – mai multe variante de lucru (5 puncte);
 • Bugetul planului de afaceri (maxim 5 puncte): estimarea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea afacerii nu este corecta si nu este bine justificata (0 puncte); estimarea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea afacerii este corecta, insa insuficient de bine justificata (2 puncte); estimarea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea afacerii este corecta si este bine justificata (5 puncte);
 • Contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (maxim 5 puncte): nu sunt descrise produsele, tehnologiile sau serviciile care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (2 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (5 puncte);
 • Contributia la tema secundara POCU sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte);
 • Contributia la tema secundara POCU inovare sociala (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise activitatile, insa nu este clara contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise activitatile si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte);
 • Contributia la tema secundara POCU utilizarea si calitatea TIC (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile/solutiile TIC care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise activitatile/solutiile TIC, insa nu este clara contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise activitatile/solutiile TIC si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte);
 • Contributia la tema secundara POCU cercetare, dezvoltare tehnologica, inovare (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte).

Punctajul minim pentru indeplinirea criteriilor de calitate este 55 puncte, planurile care obtin un punctaj mai mic vor fi respinse si nu vor participa la departajare.

D. Criterii de departajare – in urma aplicarii criteriilor de calitate de la punctul C si a realizarii unei liste in functie de punctaj, se va realiza o departajare a planurilor de afaceri in functie de urmatoarele criterii:

 1. maxim 20% din planurile de afaceri selectate sa fie din categoria CAEN sectiunea G cu exceptia grupei 452, restul planurilor de afaceri din aceasta categorie vor fi respinse (de exemplu la 24 planuri de afaceri, maxim 4 planuri din categoria mentionata vor fi mentinute pe lista, restul vor fi respinse);
 2. maxim 30% din planurile de afaceri selectate sa apartina persoanelor care nu au mai participat la cursul Competente antreprenoriale, restul planurilor de afaceri depuse de aceasta categorie de persoane vor fi respinse;
 3. minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (de exemplu din totalul de 24 planuri de afaceri, minim 3 planuri trebuie sa prevada masuri concrete de dezvoltare durabila, care vor fi ordonate in functie de punctajul de la C);
 4. minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri pentru sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor;
 5. minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri de inovare sociala;
 6. minim 25% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri pentru utilizarea si calitatea TIC;
 7. minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice;
 8. nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;
 9. planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului – prin exceptie pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza;
 10. va fi verificata eligibilitatea cheltuielilor (subventii pentru infiintarea afacerii), valoarea solicitata urmand a fi diminuata cu cuantumul cheltuielilor neeligibile;
 11. dupa departajarea planurilor de afaceri in functie de criteriile a) – l), se va intocmi lista finala cu planurile selectate si valoarea lor si se va realiza incadrarea in suma maxima totala de 4.274.880 lei pentru 24 planuri de afaceri (24 x 178.120 lei echivalentul a 40.000 euro la cursul Inforeuro din Octombrie 2016 de 4.453 lei/euro) si implicit in suma maxima aferenta transei initiale de 75%, respectiv 3.206.160 lei. Pe lista vor fi minim 24 planuri de afaceri, iar ultimul plan de pe lista va primi diferenta dintre suma maxima totala (4.274.880 lei) si suma planurilor de afaceri aprobate aflate pe lista inaintea ultimului plan, cu posibilitatea suplimentarii sumei (prin acte aditionale) in cazul necheltuirii integrale a sumelor aprobate. In functie de numarul planurilor de afaceri selectate (care poate fi mai mare decat 24 deoarece exista probabilitatea ca media/plan de afaceri poate fi mai mica decat 40.000 euro), va fi stabilita Valoarea totala a finantarilor solicitate (VTS) in urma adunarii valorilor tuturor planurilor de afaceri din lista finala, iar VTS nu poate depasi suma maxima de 4.274.880 lei. In urma stabilirii si aprobarii VTS, va fi aprobata Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta transei initiale de 75% (VT transa initiala), care nu poate depasi totalul de 3.206.160 lei. VT transa initiala constituie baza pentru elaborarea contractelor de subventii (valoarea primei transe este suma certa ce poate fi decontata pentru planurile de afaceri selectate in cadrul 1.4, valoarea transei finale urmand a fi stabilita in cadrul subactivitatii 2.3). Ulterior, se va stabili si aproba Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta transei finale (VT transa finala) dupa urmatoarea formula: VT transa finala = VTD - VT transa initiala, unde VTD reprezinta valoarea totala disponibila de 3.480.000 lei conform estimarii din Bugetul proiectului. VTD a fost stabilita in Bugetul proiectului la 3.480.000 lei (o medie de 145.000 lei echivalentul a 32.562 euro pentru 24 planuri de afaceri) datorita faptului ca nu toate planurile de afaceri vor fi la valoarea maxima de 40.000 euro (din analiza preliminara a reiesit o valoare medie de 34.891 euro) si nu toate afacerile vor respecta regula de acordare a transei finale (realizarea unor venituri din activitatea curenta de minimum 30% din valoarea transei initiale, in termenul de 12 luni aferente etapei a II-a). Contractele de subventie vor fi incheiate cu fiecare persoana in functie de valoarea finantarii solicitate in planul de afaceri selectat, fiind prevazuta ca certa alocarea primei transe de maxim 75%, iar transa finala va fi acordata daca este respectata regula din Ghidul POCU 3.7 si daca exista sume disponibile (metodologia de alocare a VT transa finala este descrisa in cadrul subactivitatii 2.3).
 12. se va intocmi si lista de rezerva cu planurile de afaceri pentru care nu exista sume disponibile, dar care pot fi finantate in cazul unor retrageri sau a realizarii de economii. Dupa finalizarea procedurii de selectie, va fi publicata lista finala cu planurile de afaceri selectate (in presa si pe site-urile Solicitantului, P1 si P2) si vor fi anuntati direct castigatorii, care vor fi imediat pregatiti pentru semnarea contractelor de subventii. Pentru planurile de afaceri respinse sau fara finantare se vor comunica motivele respingerii/depunctarii/departajarii (care vor fi obiective – neindeplinirea conditiilor de eligibilitate, neindeplinirea criteriilor de calitate si de departajare) catre toti participantii, iar acestia vor putea contesta aceste motive, in termen de 5 zile lucratoare avand posibilitatea de a aduce justificari suplimentare pentru documentele depuse. Procesul de selectie descris mai sus asigura: transparenta (selectia se bazeaza pe reguli si proceduri clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si comunicarea tuturor deciziilor), echidistanta (toate persoanele si toate documentele depuse sunt tratate in mod egal, evaluate in mod impartial pe baza criteriilor stabilite in metodologie, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu asemanator) si obiectivitate (criteriile sunt clare si obiective – conditiile fiind cele din Ghidul POCU 3.7).